Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 December 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

กิจกรรม

โครงการตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจรสู่สถาบันการศึกษา : การบรรยาย เรื่อง ภารกิจของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) โดยความร่วมมือจากกองพิสูจน์หลักฐานกลาง สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ ขอเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิตระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 - 4 คณะวิทยาศาสตร์ เข้าร่วม "โครงการตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจรสู่สถาบันการศึกษา : การบรรยาย เรื่อง ภารกิจของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน" ในวันพุธที่ 21 มกราคม 2558 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว โดยได้รับเกียรติจาก พ.ต.อ.สมภพ เองสมภพ นักวิทยาศาสตร์ (สบ.5) กองพิสูจน์หลักฐานกลาง ให้เกียรติเป็นวิทยากร
ทั้งนี้ คณาจารย์ บุคลากร และนิสิตที่มีความสนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว สามารถลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ http://science.swu.ac.th หรือ http://train.swu.ac.th/swu/training/ หมดเขตรับลงทะเบียนถึงวันที่ 20 มกราคม 2558

ผู้เผยแพร่ : หน่วยประชาสัมพันธ์ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 02-6495000 ต่อ 18408

21 ม.ค. 58

13:00-
16:30

บรรยาย: โครงการตำรวจพิสูจน์หลักฐานสัญจรสู่สถาบันการศึกษา : การบรรยาย เรื่อง ภารกิจของตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ห้อง 19-403 ชั้น 4 อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มศว ประสานมิตร
 18408

หน่วยงาน คณะวิทยาศาสตร์
ผู้ส่งข่าว นายเกียรติศักดิ์ ภูตะมี
E-mail ผู้ส่งข่าว kiattisakp@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 มกราคม 2558  ถึง   21 มกราคม 2558

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว