Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 December 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

ประกาศรับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 - 2496 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตำแหน่งและสังกัด
ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 2496
สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์

อัตราเงินเดือน 16,360 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้ ทางคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมศาสตร์คอมพิวเตอร์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ อุตสาหกรรมคอมพิวเตอร์ หรือทางอื่นที่กฎหมายกำหนดว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ดูแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่ายของภาควิชาคณิตศาสตร์
2. ให้บริการสนับสนุนการเรียนการสอนของรายวิชาในสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์
3. สนับสนุนการพัฒนาระบบสารสนเทศของภาควิชาคณิตศาสตร์
4. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากภาควิชาคณิตศาสตร์


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2557 ถึงวันที่ 29 มกราคม 2558 ในวันและเวลาราชการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10400 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18415


หลักเกณฑ์และวิธีการตัดสิน
คณะกรรมการคัดเลือกจะคัดเลือกบุคคลซึ่งมีความรู้ ความสามารถ คุณลักษณะ หรือประสบการณ์ที่เหมาะสมกับข้อกำหนดภาระงานของตำแหน่ง มหาวิทยาลัยจะบรรจุและแต่งตั้งตามลำดับบัญชีที่ประกาศผล


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบและสถานที่สอบ
คณะกรรมการคัดเลือกจะประกาศให้ทราบหลังจากวันสิ้นสุดการรับสมัคร
หน่วยงาน กองการเจ้าหน้าที่
ผู้ส่งข่าว นางสาวศรัณยา แก้วคำไสย์
E-mail ผู้ส่งข่าว saranyak@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 ธันวาคม 2557  ถึง   29 มกราคม 2558

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว