Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
24 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6834 สังกัดศูนย์บริการวิชาการ สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนิติกร (1) 7 – 5278 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดศูนย์วิจัยพัฒนา ...
งานวันนัดพบแรงงานครั้งที่ 31 (SWU JOB FAIR 2023)
ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 6237 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน อาจารย์สาธิต, นักจัดการงานทั่วไป, พนักงานบริการ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (รายวัน) สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 6758 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 - 5517 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 0957 สังกัดสำนักงานคณบดี บัณฑิตวิทยาลัย
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5462 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 0938 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว