Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ( 1 ) 7 – 1756 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด
ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังบรรยายออนไลน์ หัวข้อเรื่อง "Sustainable Smart University"
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5979 สังกัดสาขาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 (นิสิตใหม่)
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง (รายวัน) สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งวิศวกรวิชาชีพ เลขประจำตำแหน่ง ( 1 ) 7 - 6507 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน ...
การจองห้องพัก ปีการศึกษา 2565 สำหรับนิสิตเก่า รหัส 60 - 64
ผลการสรรหา ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 – 4049 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (1) 7 - 4049 สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6714 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 6682 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุบุคคลพิการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว