Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 September 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5850 สังกัดฝ่ายการเรียนการสอน สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะเศรษฐศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 3386 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะศึกษาศาสตร์
รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะสังคมศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
29 กันยายน 2565 ขอเชิญร่วมงานแสดงกตเวทิตาจิตแด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปีพุทธศักราช 2565
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดหน่วยตรวจสอบภายใน ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 1899 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 2497 และ (2) 7 - 6459 สังกัด ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5812 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ ( 1 ) 7 – 0048 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน คณะพยาบาลศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ ( 2 ) 7 – 1401 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว