Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0260 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาาณ์ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดศูนย์แห่งความยอดเยี่ยมทางวิศวกรรมเพื่อความยั่งยืน
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 6570 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1882 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัคร ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1552 สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5513 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 2525 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 6240 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2721 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4612 สังกัดสาขาเศรษฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิจัย (1) 7 – 4224 สังกัดศูนย์วิจัยพัฒนา และสาธิตการศึกษา ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 0897 สังกัดภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6079 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว