Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ...
ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าฟังการบรรยาย เรื่อง “ขอตำแหน่งวิชาการด้วยระเบียบใหม่ 2563 ใครว่ายาก?”
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เลขประจำตำแหน่ง (10 – 8) 7 – ...
ขอเชิญร่วมพิธีถวายราชสักการะและน้อมเกล้าฯรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6108 สังกัดภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 - 6714 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 - 6712 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ให้บริการเต็นท์พร้อมอุปกรณ์ในโครงการจำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 - 5320 และตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 - 5323 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5457, (1) 7 – 6154 และ (1) 7 – 6642 ...
รับสมัครนิสิตเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ ประจำปี 2563
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6342 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4568 และ (1) 7 – 6110 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5970 สังกัดสาขาวิชานาฏศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1042 สังกัดภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว