Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 February 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

เลื่อนกำหนดการฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2563
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าร่วมประชุม "การประชุมวิชาการสรีรวิทยา-พยาธิสรีรวิทยา ครั้งที่ 38 ประจำปี 2563"
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2000 สังกัดสาขาสิ่งแวดล้อม ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4890,(1) 7 – 4891, (1) 7 – 4892 และ (1) 7 – 4893 ...
รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3604 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2408, (1) 7 – 2475 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 3570 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5462 สังกัด สาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2543 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4481 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4455 ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (2) 7 – 6715 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
โครงการบริการวิชาการ การอบรมเชิงปฏิบัติการ Digital Transformation : Designing the business ...
เปิดรับสมัครคัดเลือกผู้ฝึกงานเทคนิคคนไทย เพื่อไปฝึกงานในประเทศญี่ปุ่น
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 4473 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว