Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
4 December 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาและคัดเลือกเพื่อเลื่อนระดับตำแหน่งสูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัยสายปฏิ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 1791 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 1569 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
Social Sciences Virtual Run วิ่งข้ามปี 2021-22
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
ผลการสรรหา (รายวัน) ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานช่าง สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา
การลงทะเบียนเรียนและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2564 ระดับปริญญาตรี
โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ (มศว คลินิก)
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0158 สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0236 สังกัดภาควิชาหลักสูตรและการสอน ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งนิติกร (1) 7 – 5280 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย ...
ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 6124 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ทุนการศึกษา CHINA-AUN SCHOLARSHIP 2022/2023
ผลการสรรหา ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (2) 7 – 0898 สังกัดภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 2373, (1) 7 – 0107, (1) 7 – 0094 และ(1) 7 – ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว