Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 March 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักการภารโรง (2) 7 – 2752 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงวันสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ 7-3520
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1256 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 - 4837 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 3427 และ (1) 7 - 5736 ...
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว