Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 5610 สังกัดแผนกพัสดุ ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 3210 สังกัดบัณฑิตวิทยาลั
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3413 สังกัดสถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 5610 สังกัดแผนกพัสดุ ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3514 และ (1) 7 - 5447 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3514 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5447 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5437 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัด ภาควิชาวิศวกรรมเคมี
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักการภารโรง (2) 7 – 2752 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4040 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
มารดาของ อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ อาจารย์คณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดย คณะะวิทยาศาสตร์ มศว
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1527 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 3218 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว