Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 June 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รายชื่อสอบ ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 4670 , (1) 7 – 5532 และ (1) 7 – 5533 สังกัดงานบริหารงานบุคคล ...
รายชื่อสอบ (รายวัน) ตำแหน่งลูกมือช่าง จำนวน 2 อัตรา สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
สำนักคอมพิวเตอร์รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์การสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ...
การขอรับใบรับรองปริญญา และ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาค2/2559
รายชื่อสอบ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 5162 สังกัดฝ่ายพัฒนาคุณภาพ สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1248 และ (1) 7 – 1493 สังกัดศูนย์พัฒนาการศึกษาพิเศษ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4605 สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1555 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ประกาศรายชือนิสิตเข้าร่วมโครงการค่ายสร้างแรงบันดาลใจเพื่อรับใช้สังคม สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 1175 สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0209 สังกัดคณะมนุษยศาสตร
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5268 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
รายชื่อสอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 5520 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4232 สังกัดส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว