Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 August 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 1283 สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดศูนย์บริหารกิจการหอพัก
รายชื่อสอบ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-2442 , (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5365 สังกัดภาควิชาสาธารณสุขศาสตร์ คณะพลศึกษา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4065สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 2489 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ขอเชิญชวนนิสิตเข้าร่วมค่ายบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นิสิตจิตอาสา รุ่นที่ 1
โครงการไหว้ครู คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
24 สิงหาคม 2560 จัดงานวันสถาปนาคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว
คณะกายภาพบำบัด ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสำนึกรู้คุณค่ากตเวทิตาคุณ
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4515 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา
ขอเชิญชวนนิสิตชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศนิสิตหอพัก ประจำปีการศึกษา 2560
สำนักคอมพิวเตอร์ขอเลื่อนประกาศผลการสอบ ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง
22 สิงหาคม 2560 วันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2560
21-28 ส.ค.2560 เพิ่ม-ลดวิชาและชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ภาค1/2560
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว