Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 October 2016
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

กิจกรรม Violin Festival จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 - 5458 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5447 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาล (1) 7 - 4273 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 - 1336 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ปฏิบัติการสอน) (ชาวต่างประเทศ) จำนวน 7 อัตรา ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 - 5607 สังกัดงานบริหารและธุรการ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งคนงาน (2) 7 - 5608 สังกัดงานบริหารและธุรการ ศูนย์พัฒนาสภาพกายภาพฯ
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 5614 และ (2) 7 - 5615 สังกัดงานสาธารณูปโภค ...
ประชุมวิชาการทันตแพทยศาสตร์เพื่อความสวยงามนานาชาติ ประจำปี 2559 (Asian Congress of Aesthetic ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-0302 , (1) 7-2442 , (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 – 5609 และ (2) 7 - 5610 สังกัดงานพัสดุ ...
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (2) 7 – 5613 สังกัดงานสาธารณูปโภค ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว