Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 September 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

แจ้งความจำนงฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ประจำปี 2560
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2849 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 2443 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4031 สังกัดสาขาวิชาภาษาไทย ศูนย์การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5268 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1449 ...
เทศน์มหาชาติ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
สถิติจำนวนนิสิตจำแนกตามระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (9) 7 – 2693 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 5446 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 1978 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 5520 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย ...
คณะมนุษยศาสตร์และศูนย์สอบ TOEIC จัดสอบTOEIC ราคา 750 บาท
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4956 สังกัดภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์
รับสมัครผ้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ภายในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา ...
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว