Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 February 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

ตารางสอบ SWU145 กลางภาค 2/2559
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4208 และ (1) 7 - 5452 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-2442 , (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักตรวจสอบภายใน (1) 7-2442 , (1) 7-5503 และ (1) 7-5504 ...
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0260 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 - 0260 ...
13 มีนาคม 2560 วันสุดท้ายของการแจ้งจบการศึกษา ภาค 2/2559
รับสมัครนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1230 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 - 1150 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักการภารโรง (2) 7 – 2752 สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ตำแหน่งนิติกร (1) 7 – 3592 (1) 7 - 4482 และ (1) 7 - 5280 ...
โครงการอบรม Writing an abstract and How to avoid plagiarism สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว