Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
28 April 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว
ข่าว มศว

สมัครอยู่หอพัก ภาคเรียนที่ 3/2559 (ภาคฤดูร้อน)
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 1336 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
รับสมัครงาน ตำแหน่งบุคลากร (1) 7 – 4670 สังกัดงานบริหารงานบุคคล ส่วนทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธิการบดี
โครงการรวมพลังต้นกล้าจิตอาสา ต้านภัยยาเสพติด
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 3404 สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 5487 และ (1) 7 - 5488 ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 5489 และ (1) 7 - 5490 ...
ขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2391 ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5156 สังกัดงานกิจกรรมนิสิต ส่วนกิจการนิสิต ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทันตกรรม จำนวน 3 อัตรา สังกัดโรงพยาบาลทันตกรรม คณะทันตแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 – 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งวิศวกร (2) 7 - 0919 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1422, (1) 7 – 1424, (1) 7 – 1425 และ (1) 7 – 4099 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักการภารโรง (2) 7 – 2752สังกัดส่วนพัฒนาความยั่งยืน สำนักงานอธิการบดี
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว