Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 March 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

มารดาของ อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ อาจารย์คณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Intensive physical therapy management for cardiopulmonary ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ โรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
 

กิจกรรม

ขอเชิญร่วมงานเสวนา ผ้าในวัฒนธรรมอาเซียน
โครงการป้องกันอัคคีภัยและอพยพหนีไฟ ประจำปี 2560 โดย คณะะวิทยาศาสตร์ มศว
โครงการเปิดบ้านนวัตกรรมการเรียนรู้ ปีการศึกษา 2559 ILC OPEN HOUSE : THAILAND 4.0
 

อบรม

โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็น คณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ
ขอเชิญฟังการบรรยายเรื่อง "เราจะเป็น Green University ได้อย่างไร"
โครงการประชุมวิชาการเรื่อง การใช้สมุนไพรและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัยในร้านยา
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3514 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5447 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 5610 สังกัดแผนกพัสดุ ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 - 2740 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุนแลกเปลี่ยนนิสิต ณ Juniata College ประจำปีการศึกษา 2559

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

บริษัท เอ็ม เอ็ม ซี ทูลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครงาน
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การมหาชน) รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว