Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 November 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าวย้อนหลัง

ทั่วไป

ขอเชิญเขียนบทความลงพิมพ์ในสารานุกรมศึกษาศาสตร์
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจล้างภาชนะและทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง ภายใน มศว
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ ค่ายจิตอาสาเพื่อรับใช้สังคมบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 

กิจกรรม

เชิญชม SWU Violin Festival 2017 จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล มศว
เชิญชม SWU Piano Festival II จัดโดยสาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดทำแผนปฏิบัติการ (Action Plan) ...
 

อบรม

คณะมนุษยศาสตร์ เปิดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับ นักเรียน นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการทางชีวกลศาสตร์ “Musculoskeletal Modeling in Human Movement”
เปิดอบรมระยะสั้น 20 ชั่วโมง เพื่อเตรียมสอบวัดระดับมาตรฐานทางด้านภาษาอังกฤษ (Preparation for ...
 

สัมมนา/ประชุม


รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 5060 สังกัดภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 5295 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
รับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (2) 7 – 2791 สังกัดสถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย
 

รับเข้าศึกษาต่อ

รับสมัครคัดเลือกนิสิตเพื่อรับทุน UMAP Programs A&B 2018
โครงการรับสมัครนักศึกษาแลกเปลี่ยน ณ มหาวิทยาลัย ในประเทศญี่ปุ่น ปี 2561
รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 - 5145 ...
 

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุนรัฐบาลอินเดีย
สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร รับสมัครงาน
มธ เชิญร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติ
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว