Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
29 June 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

กิจกรรม


โครงการพัฒนาระบบบัณฑิตศึกษาสู่การเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษามืออาชีพ ครั้งที่ 3
โครงการพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัย SWU ERP : Power of Unity
โครงการถวายเทียนพรรษา ประจำปีการศึกษา 2559 คณะวิทยาศาสตร์
การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ the 2017 2nd International Conference on Intelligent Information ...
ขอเชิญชม Piano Masterclass by Prof.Dr.Ching-Wen Hsiao
ขอเชิญร่วมฟังบรรยายวิชาการหัวข้อ Conceptual Metaphor Theory โดย Prof. Dr. Zoltan Kovecses
กำหนดการโครงการพัฒนาอาจารย์ใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2560
โครงการอบรม Writing an abstract and How to avoid plagiarism สำหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว