Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 September 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 - 5268 สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2849 สังกัดสำนักหอสมุดกลาง
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (1) 7 – 1449 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 5520 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 1978 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5442 สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา (สาขาคอมพิวเตอร์ศึกษา) ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนิติกร (1) 7 – 3592 สังกัด ส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (ชาวต่างประเทศ) (2) 7 – 5320 และ (2) 7 - 5323 ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5097 สังกัดวิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว