Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 May 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 4642 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (1) 7 – 4048 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์
รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4065 สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 2475 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0243 (1) 7 – 1418 และ (1) 7 - 0226 สังกัดคณะเภสัชศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4588 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1918 สังกัดภาควิชาการวัดผลและวิจัยการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3391 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว