Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 – 1014 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 3940 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3413 สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 2796 สังกัดวิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1278 และ (1) 7 – 4593 คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1246 สังกัดสาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5029 สังกัดสาขาวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 5446 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะกายภาพบำบัด
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน (1) 7 – 0174 สังกัดส่วนแผนและยุทธศาสตร์ ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว