Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 March 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3514 และ (1) 7 - 5447 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (2) 7 – 3210 สังกัดบัณฑิตวิทยาลั
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2) 7 - 5610 สังกัดแผนกพัสดุ ส่วนพัฒนากายภาพ สำนักงานอธิการบดี
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 1527 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1280 สังกัดฝ่ายระบบสารสนเทศ สำนักคอมพิวเตอร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 1555 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5449 สังกัดสาขาบริหารธุรกิจ ภาควิชาบริหารธุรกิจ คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5426 (สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส) สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งช่างเทคนิค (2) 7 – 3218 สังกัดสำนักงานคณบดี ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 0968 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว