Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
18 November 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ประกาศรายชื่อนิสิตที่ผ่านการสอบภาษาอังกฤษ และนิสิตที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนศึกษา ณ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4534 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งคนครัว (2) 7 – 2633 และ และ (2) 7 – 2665 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร (2) 7 – 2628 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5046 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5507 สังกัดสาขานิติศาสตร์ ภาควิชาสังคมวิทยา คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (2) 7 – 2021 สังกัดคณะศิลปกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี (1) 7 – 2443 สังกัดคณะเศรษฐศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (1) 7 - 1927 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์สาธิต จำนวน 6 อัตรา สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว