Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
21 August 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 4065สังกัดสาขาพหุวิทยาการ/สหวิทยาการ บัณฑิตวิทยาลัย
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (1) 7 – 2489 สังกัดสถาบันวิจัย พัฒนา และสาธิตการศึกษา
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 5369 สังกัดภาควิชาพยาธิวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4687 สังกัดศูนย์ภาษาและบริการวิชาการ ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งคนงาน สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4519 สังกัดภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4040 สังกัดภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งบุคลากร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (งานวิชาการ) ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 1889 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว