Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
11 December 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ผู้ผ่านการคัดเลือก

ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4237 สังกัดศูนย์การศึกษานานาชาติ คณะมนุษยศาสตร์ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งพยาบาล (2) 7 – 5312 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (2) 7 – 2709 สังกัดภาควิชาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์
ผลการคัดเลือก (รายวัน) 3 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 0089 สังกัดศูนย์การศึกษาผู้ใหญ่และการศึกษาตลอดชีวิต ...
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผลการคัดเลือก (รายวัน) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานผู้อำนวยการ ...
ผลการคัดเลือก อาจารย์สาธิต (2) 7 – 2601, (2) 7 – 2595 และ (2) 7 – 0995 ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3473 สังกัดศูนย์การศึกษาระดับปริญญาตรี คณะมนุษยศาสตร์ ...
ผลการคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ (1) 7 – 3635 สังกัดฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ...
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว