Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 December 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
กรมชลประทาน รับสมัครงาน
สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี รับสมัครงาน
โรงเรียนกำเนิดวิทย์ รับสมัครบุคลากร
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน ผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
กองส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ จัดโครงการเตรียมความพร้อมประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
Ernst Mach-Grant-ASEA-UNINET 2017
ทุนรัฐบาลอินเดีย
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว