Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 January 2018
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ข่าวจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย

ทุน Darmasiswa Scholarship
ทุนสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)
รับสมัครพนักงาน
กรมประมงรับสมัครสอบบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลปปฏิบัติการ
พนักงานปฏิบัติงานหรือฝึกงาน
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักธรรมศาสตร์และการเมือง
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
มหาวิทยาลัยมหิดล รับสมัครงาน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปริญญาโท
สำนักงานราชบัณฑิตยสภา รับสมัครภาคีสมาชิก สำนักวิทยาศาสตร์
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว