Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 March 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

มารดาของ อ.ดร.สุมนรตรี นิ่มเนติพันธ์ อาจารย์คณะพลศึกษา ถึงแก่กรรม
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Intensive physical therapy management for cardiopulmonary ...
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลัก ณ โรงอาหาร 1 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
รับสมัครผู้ประกอบธุรกิจจำหน่ายอาหารหลักณ อาคารบริการ : ศาสตราจารย์ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ชั้น 2
ประกาศเจตจำนงสุจริต และนโยบายการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส
ประกาศรายชื่อผู้จำหน่ายสินค้า ตลาดนัด มศว รอบที่ 1
การไม่อยู่หอพักของนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
รายชื่อผู้กรอกแบบขอรับเงินบำนาญต่ำกว่า 9,000 บาท ไม่ถูกต้อง
ขั้นตอนการจองห้องพัก ของนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
จุดจอดรถตู้ รถบัส และเส้นทางใหม่
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว