Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 April 2017
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก

ปฎิทิน มศว
News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว
ข่าวและกิจกรรม มศว

ข่าว มศว

ทั่วไป

ปฏิทินหอพัก ปีการศึกษา 2560
กำหนดการเข้าหอพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
กำหนดการจองห้องพัก นิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เยี่ยมชมห้องพักตัวอย่าง สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนโครงการบริการวิชาการแก่ชุมชนและสังคม
ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมและยกเลิกวันหยุดราชการ ...
ยื่นคำร้องขอคืนเงินค่าประกัน วันที่ 24-28 เมษายน 2560
ขั้นตอนที่ 2 ประกาศรายชื่อนิสิตที่แจ้งความประสงค์ สำหรับนิสิตชั้นปีที่ 2 เป็นต้นไป ปีการศึกษา 2560
ตกเบิกเงินปรับเพิ่มคุณวุฒิตามที่ ก.พ.รับรอง พนักงานมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ 1 ธ.ค.57 - 30 ก.ย.59 ...
ประกาศผลตลาดนัด มศว รอบ 2
 
 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว