Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า SWU ร้าน SWU SHOP


ขอเชิญชวนนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒทุกชั้นปี ร่วมส่งผลงานเข้าประกวด โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า “SWU” ร้าน SWU SHOP เพื่อส่งเสริมให้นิสิตแสดงความสามารถและความคิดสร้างสรรค์ทางการออกแบบ พร้อมทั้งสร้างภาพลักษณ์และความโดดเด่นของผลิตภัณฑ์

**นิสิตท่านใดที่สนใจส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น. ทั้งนี้จะมีเงินรางวัลมอบให้สำหรับนิสิตที่ชนะการประกวด เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น จำนวน 7,000 บาท **

**รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ**
เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวลินดา พรมลักษณ์
E-mail ผู้ส่งข่าว lindap@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 14 พฤษภาคม 2564  ถึง   15 มิถุนายน 2564
Level2