Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการพัฒนาสมรรถนะด้านการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสาร สำนักคอมพิวเตอร์ สำหรับนิสิต คณาจารย์และบุคลากร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตลอดเดือน พ.ค. ถึง ก.ค. 64 จำนวน 17 หลักสูตร ที่ประสานมิตร, องครักษ์ และแบบออนไลน์ โดยจะเปิดรับสมัครออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ที่เว็บไซต์ train.swu.ac.th
ติดต่อสอบถาม หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานบริการวิชาการ โทรศัพท์ 0-2649-5000 ต่อ 15048, 15076 ทางเว็บไซต์ที่ cc.swu.ac.th หรือช่องทาง Facebook ของสำนักคอมพิวเตอร์

14 พ.ค. 64

09:00-
16:00

อบรม: Visual Slide Presentation : "สไลด์เล่าเรื่อง"
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
21 พ.ค. 64

09:00-
12:00

อบรม: การใช้งานเทคโนโลยีการประชุมออนไลน์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
4 มิ.ย. 64

09:00-
16:00

อบรม: Creative typography : สร้างสรรค์ตัวอักษรให้เป็นงานกราฟิก
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
8 มิ.ย. 64

09:00-
12:00

อบรม: การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle 1
ออนไลน์
 15048, 15076
14 มิ.ย. 64

09:00-
12:00

อบรม: การสร้างหลักสูตรออนไลน์ด้วย Moodle 2
ออนไลน์
 15048, 15076
17 มิ.ย. 64

09:00-
12:00

อบรม: การใช้งาน Google Apps สำหรับการทำงานร่วมกัน
(GAFE-Mail, Google Calendar, Google Drive)
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
23 มิ.ย. 64

09:00-
12:00

อบรม: การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม และออนไลน์
 21124, 15076
23 มิ.ย. 64

13:00-
16:00

อบรม: การป้องกันและจัดการไวรัสคอมพิวเตอร์ด้วยตนเองอย่างง่ายตามแบบฉบับมืออาชีพ
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
24 มิ.ย. 64

09:00-
12:00

อบรม: การใช้งาน Office365 สำหรับการทำงานร่วมกัน
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
29 มิ.ย. 64

09:00-
12:00

อบรม: ความมั่นคงปลอดภัยและภัยคุกคาม นโยบาย/กฎหมาย/PDPA
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
30 มิ.ย. 64

09:00-
12:00

อบรม: การเลือกซื้อ ประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม และออนไลน์
 21124, 15076
30 มิ.ย. 64

09:00-
12:00

อบรม: การเลือกซื้อ ประกอบและซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
30 มิ.ย. 64

13:00-
16:00

อบรม: การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 301 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม และออนไลน์
 21124, 15076
30 มิ.ย. 64

13:00-
16:00

อบรม: การติดตั้งระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 10 และการบำรุงรักษาซอฟต์แวร์อย่างมืออาชีพ
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
1 ก.ค. 64

09:00-
16:00

อบรม: งานสร้างภาพ "ออกแบบสื่อให้ปัง สร้างพลังการ PR"
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
2 ก.ค. 64

09:00-
16:00

อบรม: งานสร้างภาพ "ออกแบบสื่อให้ปัง สร้างพลังการ PR"
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
5 ก.ค. 64

09:00-
12:00

อบรม: การใช้งานโปรแกรมประมวลผลคำ
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
13 ก.ค. 64

09:00-
12:00

อบรม: การใช้ Google Classroom เพื่อการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
15 ก.ค. 64

09:00-
12:00

อบรม: สร้างเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย Google Sites
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
20 ก.ค. 64

09:00-
12:00

อบรม: การใช้งานโปรแกรมตารางคำนวณ
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076
21 ก.ค. 64

13:00-
16:00

อบรม: การใช้งานโปรแกรมนำเสนอ
ออนไลน์
 15048, 15076
22 ก.ค. 64

09:00-
12:00

อบรม: การใช้ Microsoft Teams เพื่อการเรียนการสอน
ห้องปฏิบัติการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 2 ชั้น 11 อาคาร 400 ล้าน และออนไลน์
 15048, 15076

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน สำนักงานผู้อำนวยการ สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นางสาวจิตติมา ช่างไม้
E-mail ผู้ส่งข่าว jittimac@g.swu.ac.th
วันเริ่มประกาศข่าว 8 เมษายน 2564  ถึง   22 กรกฎาคม 2564
Level2