Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

โครงการออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า และออกแบบตราสินค้า Logo "SWU"


*โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่มีความสนใจได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้าแบบใหม่ โดยมีหัวข้อดังนี้
1. เอกลักษณ์ของ มศว
2. สิ่งที่ประทับใจใน มศว
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแนบลิงค์ไฟล์นำเสนอ ไฟล์ต้นฉบับ และใบสมัครผ่านทาง Google Drive พร้อมเปิดแชร์สาธารณะ แล้วส่งมายัง wilaiphonk@g.swu.ac.th โดยตั้งหัวข้อว่า “โครงการประกวดออกแบบกราฟิกลวดลายสินค้า” และนิสิตที่ผลงานได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลตอบแทน
**โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า “SWU” จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตที่มีความสนใจได้มีส่วนร่วมในการออกแบบกราฟิกตราสินค้า (Logo)
ผู้ส่งผลงานเข้าประกวดจะต้องแนบลิงค์ไฟล์นำเสนอ ไฟล์ต้นฉบับ และใบสมัครผ่านทาง Google Drive พร้อมเปิดแชร์สาธารณะ แล้วส่งมายัง wilaiphonk@g.swu.ac.th โดยตั้งหัวข้อว่า “ โครงการประกวดออกแบบตราสินค้า (Logo) สำหรับชื่อสินค้า “SWU” ” และนิสิตที่ผลงานได้รับคัดเลือกจะได้รับเงินรางวัลตอบแทน
***สมัครและส่งผลงานได้ตั้งแต่วันที่ 19 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 ภายในเวลา 16.00 น.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ร้าน SWU SHOP อาคารประสานมิตร ชั้น 1
เบอร์โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11000ไม่มีกิจกรรมประจำวันนี้


เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   

หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว วิไลพร กะตุดเงิน
E-mail ผู้ส่งข่าว wilaiphonk@g.swu.ac.thF
วันเริ่มประกาศข่าว 8 มีนาคม 2564  ถึง   30 เมษายน 2564
Level2