Level2
SWU Logo  ข่าวและกิจกรรม มศว

ขอเชิญเข้าร่วม.. โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ


ขอเชิญเข้าร่วมโครงการดูแลสุขภาพผู้สูงวัยและผู้พิการ

ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 - 12.00 น.

ณ บริเวณลานใต้อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี (400 ล้าน)

08.00 - 09.00 น. ลงทะเบียน

09.00 - 11.00 น. การอบรมเชิงปฏิบัติการหัวข้อ
“ การให้ความรู้ในการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ภาวะผู้สูงวัย
ตรวจก่อนป่วย โรคเวียนหัว หูตึงเรารับมือได้ ” โดย ผศ.นพ.วิศาล มหาสิทธิวัฒน์

• บริการตรวจสุขภาพการได้ยิน หรือการตรวจวัดสมรรถภาพการได้ยิน
• บริการตรวจเช็คความดัน

11.00 - 11.15 น. รับประทานอาหารว่าง

11.15 - 12.00 น. กิจกรรม โยคะ โดยวิทยากร ผศ.พญ.จรินรัตน์ สิริรัฐวรรณ

12.00 น. ปิดโครงการ

กิจกรรมภายในงาน ฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-6495000 ต่อ 15686, 02-6495923

#SWUCLINIC #บริการอย่างมิตร_อยู่ใกล้ชิดคุณ

เอกสารแนบข่าวประชาสัมพันธ์   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   

หน่วยงาน โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ มศว คลินิก
ผู้ส่งข่าว น.ส. สุนทรี ไพริน
E-mail ผู้ส่งข่าว suntree.p14@gmail.com
วันเริ่มประกาศข่าว 16 ธันวาคม 2562  ถึง   16 มกราคม 2563
Level2