Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 April 2024
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวรับสมัครงาน
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย

ด้วยกระทรวงอว.แจ้งเรื่องทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาต่างชาติจากสถาบันอุดมศึกษาชั้นนำของสาธารณรัฐอินโดนีเซีย จำนวน 2 แห่ง
1.Institut Teknologi Nasional (ITENAS)
2.Universitas Indonesia (UI)
ทั้งนี้ผู้สนใจศึกษารายละเอียดและสมัครขอรับทุนการศึกษาดังกล่าว
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว buppachat
E-mail ผู้ส่งข่าว buppach@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2567  ถึง   30 เมษายน 2567

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว