Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ลงวันที่ 5 เมษายน 2566 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-6438 สังกัดสำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น บัดนี้ คณะมนุษยศาสตร์ ได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งและหลักฐานที่ใช้สมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก คือ

1. นางสาวเพ็ญพิชชา แพทย์พิทักษ์
2. นางสาวกิติพร โสพัส
3. นางสาวนันทิกานต์ สุพิชญ์
4. นางสาววรินรำไพ ทับคง
5. นางสาวณัฐพิมล แสงประไพ
6. นายพจน์ สันธิศิริ
7. นายอภิวัชร์ เดชฉกรรจ์
8. นางสาวณัฏฐ์ฎาพร แจ้งจำรัส
9. นางสาวรัตติกาล เอื้อสุนทรนพ
10. นางฉัตราพร เกิดสมบุญ
11. นางสาวอาดีละห์ อินสกุล
12. นางสาวโยษิตา เอกรัตชัยกุล
13. นางสาวดวงกมล บูรณะพล
14. นางสาวขวัญปวีณ์ ภูมิธนสิทธิ์
15. นางสาวพศิญา เรืองศรี

ผู้มีรายชื่อข้างต้นเข้าสอบข้อเขียนและคอมพิวเตอร์ในวันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้อง 225 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์

ทั้งนี้ ผู้มีคะแนนผ่านการสอบข้อเขียนจะมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้อง 221 อาคาร 2 คณะมนุษยศาสตร์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะมนุษยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว วริสา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา
E-mail ผู้ส่งข่าว valisa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 พฤษภาคม 2566  ถึง   13 มิถุนายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว