Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7-6237

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2566 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 6237 สังกัดภาควิชารัฐศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ดังนี้
1.นางสาวกฤติยา อนุวงศ์
2.นางสาวมรกต มุทุตา
3.นายสถาพร เริงธรรม
4.นายวัชระวินภ์ คำเขียว
5.นางสาวกานต์ปพิมพ์ อรรถเจตน์
6.นางตวงทอง นุกูลกิจ
7.นายรักพงษ์ แสนศรี
8.นายสมบัติ เหสกุล
9.Mr.Samuel Kwesi Dunyo
10.นายพิจักษณ์ ภู่ตระกูล
11.นายอัครวินท์ ศาสนพิทักษ์
โดยมีรายละเอียดการสอบ ดังนี้
วันศุกร์ ที่ 2 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบข้อเขียน ณ ห้อง 11-603 อาคารคณะสังคมศาสตร์
วันอังคาร ที่ 6 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น. สอบสอน ณ ห้อง 11-603 อาคารคณะสังคมศาสตร์ โดยให้เลือกนำเสนอการสอน 1 หัวข้อ ภายในเวลาไม่เกิน 15 นาที จากขอบเขตวิชาใดวิชาหนึ่งจาก 2 วิชา นี้
1) การคลังสาธารณะ
2) นโยบายสาธารณะ
วันอังคาร ที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป สอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมอนันต์ เจียมเจริญ ชั้น 4 อาคารบริการ ศ.ม.ล.ปิ่น มาลากุล
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะสังคมศาสตร์
ผู้ส่งข่าว กัญญาภัค ชุมสกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว kunyapak.j@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 16 พฤษภาคม 2566  ถึง   20 มิถุนายน 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว