Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบข้อเขียนเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (๑) ๗ -๔๗๓๙

วันศุกร์ ที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.

สอบข้อเขียน
- ความรู้ความสามารถทั่วไป
- ความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป
• ความรู้เรื่องการบริหารจัดการโครงการ/การขออนุมัติโครงการ

ณ อาคารเรียนรวม ชั้น ๕ ห้อง ศร ๕๐๖ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ จังหวัดนครนายก
• ความรู้เรื่องงานวิจัยบนฐานข้อมูลนานาชาติที่ กพอ.รับรอง
- ความรู้ความสามารถอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
ผู้ส่งข่าว นางศรีสุดา พันมานิมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว srisudawa@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มีนาคม 2566  ถึง   24 มีนาคม 2566

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว