Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 - 0938 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์


ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 0938
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์


อัตราเงินเดือน 14,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. สามารถทำงานเป็นทีมร่วมกับผู้อื่นได้
4. มีความรับผิดชอบในหน้าที่สูง และมีความกระตือรือร้น และพร้อมเรียนรู้งาน
5. มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดรอบคอบและถูกต้อง
6. มีความรับผิดชอบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน
7. มีมนุษยสัมพันธ์และความสามารถสูงด้านการติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
8. สามารถทำงานนอกเวลาราชการ และในวันเสาร์ หรือวันอาทิตย์ได้
9. สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ กรณีมีโครงการ/ กิจกรรม ที่คณะหรือมหาวิทยาลัยมอบหมาย


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสารบรรณของศูนย์การศึกษานานาชาติ ร่างหนังสือโต้ตอบ พิมพ์จดหมายราชการ บันทึกข้อความ เอกสารต่างๆ
2. ลงทะเบียนรับ - ส่ง ออกหนังสือราชการ ดูแลจัดเก็บเอกสารรับ - ส่ง ของศูนย์การศึกษานานาชาติ ให้เป็นหมวดหมู่ทั้งในระบบ manual และในระบบคอมพิวเตอร์
3. บันทึกฐานข้อมูล จัดทำเอกสาร เกี่ยวกับงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ฝึกสหกิจศึกษาของศูนย์การศึกษานานาชาติ
4. ดำเนินการจัดทำคำขอใช้บริการของงานต่างๆ ตามแบบฟอร์มขอใช้บริการ
5. ตอบรับโทรศัพท์/ รับ - ส่งโทรสาร อีเมล ตลอดจนโอนสายและรับข้อความจากผู้ติดต่อ
6. ปฏิบัติงานผู้ช่วยเลขานุการ เช่น จดหมายเชิญประชุม เตรียมเอกสารการประชุม เตรียมการสำหรับการประชุม พร้อมทั้งจัดเตรียมความพร้อมของห้องประชุม
7. ประสานงาน ดูแลการจัดเลี้ยง ดูแลจัดเลี้ยง งานสัมมนา โครงการต่างๆ ของหน่วยงาน
8. ประสานงาน จัดเตรียมและอำนวยความสะดวกในเรื่องสถานที่ การจองใช้ห้องเรียน ห้องประชุม
9. บันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
10. เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสาร/ หลักฐานเพื่อสนับสนุนงานประกันคุณภาพของหลักสูตรนานาชาติ
11. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก
12. ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายหรือสั่งการจากผู้บังคับบัญชา


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ในวันและเวลาทำการ(08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒห้อง 222 ชั้น 2 อาคาร 2 โทร.0 2649 – 5000 ต่อ 16079
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 28 ตุลาคม 2565  ถึง   17 พฤศจิกายน 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว