Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
2 April 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งพนักงานบริการ (รายวัน) จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งพนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์


รายวันๆ ละ 430 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2. เป็นผู้มีความรับผิดชอบ
4. มีความสามารถในการสื่อสาร ประสานงานกับบุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
5. มีจิตใจบริการและมีความพร้อมในการให้บริการตลอดเวลา
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office เบื้องต้น


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 ประสานงานด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของสำนักงานคณบดี ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ มศว ประสานมิตรและคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
4.2 งานด้านบริการจัดเลี้ยงของคณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
4.3 งานด้านอาคารและสถานที่ คณะแพทยศาสตร์ มศว องครักษ์
4.4 งานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 1 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงาน หนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2565 ถึงวันที่ 19 ตุลาคม 2565
ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 62 หมู่ 7 ถนนรังสิต – นครนายก ตำบลองครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก 26120 โทร. 02.649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ 037-395-451-5 ต่อ 60224-5เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปภัสสร จงเจริญรุ่งเรือง
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 กันยายน 2565  ถึง   19 ตุลาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว