Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
27 March 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์สาธิต (2) 7 - 1342 สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


ตำแหน่งอาจารย์สาธิต เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 - 1342
สังกัดโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน


2.1 วุฒิปริญญาตรี 22,000 บาท
2.2 วุฒิปริญญาตรี (หลักสูตร 5 ปี) 23,500 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี การศึกษาบัณฑิต หรือครุศาสตร์บัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ หรือสาขามัธยมศึกษา (วิทยาศาสตร์ เอกคณิตศาสตร์)
2. หากมีใบประกอบวิชาชีพครูจะพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมทำงานขั้นพื้นฐาน
4. มีบุคลิกภาพเหมาะสมกับการประกอบวิชาชีพครู


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ทำการสอนในรายวิชาคณิตศาสตร์ ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่าจำนวน 18 คาบ/ สัปดาห์
2. จัดทำเอกสารประกอบการสอน ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือสร้างสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้ ในรายวิชาที่ปฏิบัติการสอน
3. ปฏิบัติหน้าที่อาจารย์ประจำชั้น
4. ประเมินผลการเรียนของนักเรียนในรายวิชาที่สอน
5. เป็นอาจารย์พี่เลี้ยงให้กับนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
6. ทำวิจัยในชั้นเรียนหรืองานวิจัยของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
7. ดูแลเว็ปไซต์ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
8. จัดทำแบบประเมินตนเอง (SAR) ของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
9. ปฏิบัติงานหน้าที่เวรประจำวันเพื่อดูแลความปลอดภัยของนักเรียน
10. ทำการสอนในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
11. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากทางโรงเรียน


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. หลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา หนังสือรับรองพฤติกรรมการทำงานจากที่ทำงาน หนังสือรับรองความประพฤติจากบุคคลอื่นที่เชื่อถือได้ หรือหนังสือที่แสดงเหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ถึงวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน เลขที่ 2 ถนนอังรีดูนังต์ แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โทร. 02-251-3934
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักงานอธิการบดี
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กรกฎาคม 2565  ถึง   11 สิงหาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว