Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
1 July 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

ประชาสัมพันธ์ รับสมัครงาน นิสิต/นักศึกษา โครงการ “พี่สร้างน้อง”

กลุ่มบริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ ประกอบธุรกิจด้านการศึกษาและเทคโนโลยีทางการศึกษา(www.learn.co.th) ทางบริษัทฯ เล็งเห็นถึงศักยภาพของนิสิต/นักศึกษา ของท่าน จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานในโครงการ ‘New Normal Employment’ (พี่สร้างน้อง) โดยมีตำแหน่งที่เปิดรับสมัครและข้อมูลการติดต่อดังนี้

1. ตำแหน่งด้านการตลาด
- Community ของเด็ก
- Product Marketing Campaign (เน้นรายวิชา)
- Upgrade MKT Campaign
- Product Launch / Go-to-Market Strategy
(Primary market for Tutorial school market)
- Research and Create New EdTech Features

2.ตำแหน่งทีม Money Class ห้องเรียนทางการเงินของคนไทย (https://moneyclass.co/)
- Money Learning Design
- Money Learning Design
- Money Online Course Owner
- Money Product Research

3. ตำแหน่งทีม Learning Intelligent Center (LIC)
- Digital Process Development
- Content Creator
- Employee Engagement
- Researcher Or Learning Design
- Content Develop or Creative

4.ตำแหน่งด้าน IT
- ทีม Developer
-ทีม IT Infrastructure (Help Desk)


โดยบริษัทฯ มีนโนบาย จ้างงานดังนี้ค่ะ

1. การจ้างงาน นิสิต/นักศึกษาตั้งแต่ยังเรียนชั้นปีสุดท้ายอยู่ ที่อาจจะไม่ได้เรียนเต็มทั้ง 5 วัน เพื่อให้นิสิต/นักศึกษามีงานทำตั้งแต่ยังไม่สำเร็จการศึกษา
ลักษณะเป็นสัญญาจ้าง มีสถานะเป็นพนักงานของบริษัทฯ นักศึกษาได้เงินตามจำนวนชั่วโมงหรือวันที่ทำงานให้บริษัทฯ ได้ประสบการณ์การทำงานในบริษัทฯจริงๆ เพิ่มเติมจากการฝึกงาน/ฝึกสอน
โดยเป็นสัญญาจ้างระยะสั้นก่อน เพื่อให้นิสิต/นักศึกษามีอิสระในการทำงานและการโยกย้ายงานได้หากนักศึกษาได้งานประจำ
และ หากนิสิต/นักศึกษามีศักยภาพที่ดี สามารถบรรจุเป็นพนักงานประจำกับบริษัทฯต่อไปได้

2. การจ้างงานสำหรับนักศึกษาจบใหม่เป็นพนักงานประจำ ในบ้างตำแหน่งงานค่ะ

Website: https://www.learn.co.th/
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย
ผู้ส่งข่าว ณัฏฐ์ธยาน์
E-mail ผู้ส่งข่าว ์Natthaya.rau@ondemand.on.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 27 พฤษภาคม 2565  ถึง   27 พฤษภาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว