Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 May 2022
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7-5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 7 มีนาคม 2565 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ (1) 7-5455 สังกัดสาขาภาพยนตร์และสื่อดิจิทัล วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

วัน เวลา และสถานที่สอบ
วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2565
- สอบสัมภาษณ์
เวลา 13.30 น.
ณ ห้อง 1305 ชั้น 13 อาคารวิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

รายชื่อแนบท้าย
1. นางสาวรัตนางศ์ ตุละวรรณ
2. นายภาณุ แสง-ชูโต
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ผู้ส่งข่าว วิลาวัลย์ ม่วงพลับ
E-mail ผู้ส่งข่าว wilawan.swu@gmail.com
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 29 เมษายน 2565  ถึง   10 พฤษภาคม 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว