Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
8 June 2023
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน (รายวัน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 2 อัตรา สังกัดวิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


ตำแหน่งที่ 1 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดศูนย์อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ประเทศไทย วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์
ตำแหน่งที่ 2 นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
สังกัดสำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์


อัตราเงินเดือน รายวันๆ ละ 720 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ดี
3. มีความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ปฏิบัติงาน และเวลาปฏิบัติงาน
4. ชอบทำงานที่พบปะติดต่อ สื่อสาร
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้คล่อง เช่น WORD, EXCEL, POWERPOINT
6. หากมีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกและเขียนข้อมูลในสื่อประชาสัมพันธ์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผล (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย หรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/ เพิ่งสำเร็จการศึกษา)


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 21 มกราคม 2565 ถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ ชั้น 7 อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 12891-2
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวสปัณฐ์รุ้ง ชนะสมานมิตร
E-mail ผู้ส่งข่าว sarpunrung@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 มกราคม 2565  ถึง   10 กุมภาพันธ์ 2565

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว