Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1037 สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 1037
สังกัดภาควิชาจุลชีววิทยา คณะแพทยศาสตร์

อัตราเงินเดือน 14,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. มีความรับผิดชอบงานในหน้าที่สูง และมีความกระตือรือร้น
4. มีความรับผิดชอบและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนางาน
5. มีมนุษยสมัพันธ์และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
6. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
4.1 ลงทะเบียน – ส่งเอกสาร
4.2 จัดพิมพ์หนังสือราชการ
4.3 ประสานงานเอกสารต่าง ๆ ภายในภาควิชา เช่น การลา การเบิกค่ารักษาพยาบาล
4.4 จัดทำคู่มือรายวิชา คู่มือปฏิบัติการ ของนิสิตแพทย์
4.5 งานจัดซื้อจัดจ้าง
4.6 เบิกวัสดุส่วนกลาง
4.7 ดูแลจัดงานประชุมของภาควิชา
4.8 ติดตามการใช้งบประมาณของภาควิชา
4.9 จัดทำโครงการและอนุมัติโครงการที่ภาควิชา รับผิดชอบ

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือ โทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-5
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 กรกฎาคม 2564  ถึง   30 กรกฎาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว