Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (2) 7 – 2526 สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (2) 7 – 2526
สังกัดสำนักงานคณบดี คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน 14,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้
ทุกสาขาวิชา
2. มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ระดับดี เช่น โปรแกรม Microsoft Word, Excel, Power Point, Internet เป็นต้น
3. มีใจรักในงานบริการ กระตือรือร้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน
ตรงต่อเวลา
4. มีความสามารถในการประสานงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. ลงทะเบียนรับ - ส่ง หนังสือราชการ
2. ร่าง โต้ตอบ พิมพ์หนังสือราชการ และเอกสารต่างๆ
3. ติดต่อประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานทั้งภายในและภายอก
4. ตอบรับโทรศัพท์ รับ - ส่ง โทรสาร ตลอดจนโอนสายและรับข้อความ
5. ดูแลการจัดโครงการของภาควิชา
6. ดูแลเว็บไซต์ของภาควิชา
7. จัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้มให้เป็นหมวดหมู่ เก็บรวบรวมข้อมูลและเอกสาร หลักฐานเพื่อสนับสนุน
งานประกันคุณภาพของภาควิชา/สาขาวิชา
8. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายตามคำสั่ง นอกเหนือจากภาระงานหลักจากภาควิชา คณะสังคมศาสตร์ และมหาวิทยาลัย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 กรกฎาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 - 16.30 น.)
ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดี ชั้น 3 คณะสังคมศาสตร์
โทร. 02 649 5000 ต่อ 11742

(ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 มิถุนายน 2564  ถึง   30 กรกฎาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว