Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
22 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5280 สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งนิติกร เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5280
สังกัดส่วนวินัยและกฎหมาย สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 20,250 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางด้านนิติศาสตร์


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)

1. รับผิดชอบการปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ (รองอธิการบดีฝ่ายวินัยและกฎหมาย)
2. ศึกษาวิเคราะห์ เปรียบเทียบ คําพิพากษา คําวินิจฉัยถึงที่สุดที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่กรณี
3. พิจารณาให้เสนอความเห็นข้อกฎหมายต่อฝ่ายบริหาร และการให้คําปรึกษาทางกฎหมายที่อยู่ในภาระงานกับหน่วยงาน
4. จัดทําคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง คณะกรรมการสอบสวน คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด และคําสั่งอื่นตามที่ได้รับมอบหมายเฉพาะราย
5. ร่างสัญญา ตรวจสัญญาลาศึกษาต่อ และสัญญาอื่นๆ ที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่สัญญา ตลอดจนให้คําปรึกษา
6. เรียกชดใช้เงินทุน เงินเดือน เบี้ยปรับ กรณีมีผู้ผิดสัญญากับมหาวิทยาลัย
7. ประสานคดีแพ่ง คดีอาญา คดีปกครอง คดีล้มละลายที่มหาวิทยาลัยเป็นคู่ความ
8. ดําเนินการบังคับคดี สืบหลักทรัพย์
9. ตรวจร่างระเบียบ ข้อบังคับ ร่างประกาศ และการมอบอํานาจ
10. การเสนอร่างกฎหมาย
11. ตรวจสํานวนการสอบสวน การสอบข้อเท็จจริง การสอบทายาท
12. ประสานงานการประชุมที่ปรึกษากฎหมาย
13. ประสานงานการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์ร้องทุกข์
14. ตอบข้อหารือ ชี้แจงข้อเท็จจริง และข้อกฎหมายตามหนังสือร้องเรียน
15. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 25 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 23 มิถุนายน 2564  ถึง   15 กรกฎาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว