Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
16 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขยายเวลาเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ถึงวันที่ 11พฤษภาคม 2564

ขยายเวลาการเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น มศว ถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564

ขอเชิญส่วนงานต่างๆ เสนอชื่อบุคลากรสายวิชาการในสังกัดที่มีความเหมาะสมได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นมายังงานสภาคณาจารย์และพนักงาน อาคาร 14 ชั้น 2 ภายในวันที่11 พฤษภาคม 2564 รายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามเดิม

หากมีข้อสงสัยสอบถามได้ที่
นางอำพัน เลี้ยงเจริญ
(หัวหน้างานสภาคณาจารย์และพนักงาน)
โทรศัพท์ 0860988325
หน่วยงาน สภาคณาจารย์
ผู้ส่งข่าว รุจจิรา สุริยาวงศ์
E-mail ผู้ส่งข่าว rutjira@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 22 เมษายน 2564  ถึง   31 พฤษภาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว