Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 3374 สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษาตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 3374
สังกัดภาควิชาสันทนาการ คณะพลศึกษา


อัตราเงินเดือน
1. วุฒิปริญญาเอก 36,200 บาท
2. วุฒิปริญญาโทและกำลังศึกษาปริญญาเอก 27,600 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก สาขาวิชานันทนาการ หรือสาขาวิชาอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือ
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิชานันทนาการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง และอยู่ระหว่างการจัดทำปริญญานิพนธ์ และจะสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลา
3 ปี นับแต่วันบรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย
3. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
3.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
3.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
3.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
3.5 คะแ นน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
3.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
3.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอน สามารถทำการสอนในรายวิชาต่างๆ ดังนี้
ระดับปริญญาตรี
- การเป็นผู้นำเกมนันทนาการ
- ค่ายพักแรม
- กิจกรรมและความปลอดภัยทางน้ำ
- การเป็นผู้นำค่ายพักแรม
- ผู้นำนันทนาการ
2. งานวิจัย
3. งานบริการวิชาการ
4. งานกิจการนิสิต
5. งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด (นำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันที่ยื่นใบสมัคร)
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
(ในกรณีที่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน)
7. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์การทำงานมาก่อน/
เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
8. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี


วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 24 มีนาคม 2564 ถึงวันที่ 24 พฤษภาคม 2564
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.)
ณ สำนักงานคณบดี คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
องครักษ์ เลขที่ 63 หมู่ 7 ถนนรังสิต-นครนายก คลอง 16 องครักษ์ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก
โทร. 02-649-5000 ต่อ 22511, 22520


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 มีนาคม 2564  ถึง   24 พฤษภาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว