Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
12 April 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขออนุญาตปิดปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019

สำนักคอมพิวเตอร์จะดำเนินการการปรับปรุงเครื่องแม่ข่ายคอมพิวเตอร์ให้บริการ
ระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME 2019 เพื่อรองรับการใช้งานให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
ในการนี้ สำนักคอมพิวเตอร์ จึงขอประชาสัมพันธ์ปิดการให้บริการระบบบริหารจัดการประสิทธิภาพการศึกษา SUPREME2019 ในวันอาทิตย์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 9.00-16.00 น. ท่านสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ นางสาวพรทิพย์ พงษ์สวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายระบบสารสนเทศ
โทร.17976
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน สำนักคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว นิชกานต์ กาญจนกุล
E-mail ผู้ส่งข่าว nichakan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 24 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   28 กุมภาพันธ์ 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว