Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
14 April 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ มศว ขอเชิญร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์ ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ วัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
๐๘.๐๐ น. ลงทะเบียน
ญาติผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์รับใบประกาศเกียรติคุณ
๐๘.๓๐ น. หัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์กล่าวรายงาน
๐๘.๔๕ น. ประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน
๐๙.๐๐ น. ตั้งขบวนเชิญโลงขาว (หีบประธาน) ขึ้นวางบนเมรุ
๐๙.๓๐ น. พระสงฆ์ ๑๐ รูป สวดพระพุทธมนต์ สวดมาติกา-บังสุกุล
และถวายเครื่องปัจจัยไทยธรรม
๑๐.๓๐ น. ถวายภัตตาหารเพล
๑๑.๓๐ น. ทำพิธีทอดผ้าบังสุกุล
๑๒.๐๐ น. ตั้งแถวรับไฟพระราชทานเพลิงศพ และพิธีพระราชทานเพลิงศพ

3 มี.ค. 64

08:00-
12:00

พิเศษ: พิธีพระราชทานเพลิงศพแด่ผู้อุทิศร่างกายเพื่อการศึกษาทางการแพทย์
ของนิสิตแพทย์และทันตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

ณ วัดอุทัยธาราม เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
 022601532

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะแพทยศาสตร์
ผู้ส่งข่าว uraiwan
E-mail ผู้ส่งข่าว uraiwan@swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 15 กุมภาพันธ์ 2564  ถึง   3 มีนาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว