Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
7 May 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 ระดับปริญญาตรี มศว ประสานมิตรและองครักษ์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563 กำหนดให้สอบปลายภาค ประจำภาคต้น (1/2563) ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 15 ธันวาคม 2563 ไปแล้วนั้นเนื่องจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 มีมติเห็นชอบให้ยกเลิกวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563 เป็นวันหยุดราชการแทน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบปลายภาคดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยจึงขอกำหนด การสอบปลายภาคใหม่ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว นางนุสรา ม่วงคง
E-mail ผู้ส่งข่าว nutsaral@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 30 ธันวาคม 2563  ถึง   30 พฤษภาคม 2564

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว