Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 January 2021
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการคัดเลือก

ผลการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 – 4568 และ (1) 7 – 6110 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษาตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2563 เรื่อง การรับสมัคร บุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 1882 และตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4568 และตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง
(1) 7 – 6110 สังกัดภาควิชาพลศึกษา คณะพลศึกษา นั้น บัดนี้ คณะกรรมการได้ดำเนินการสรรหาเสร็จเรียบร้อยแล้ว


ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4568 และ (1) 7 – 6110
ไม่มีผู้มาสมัครเอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 พฤศจิกายน 2563  ถึง   30 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว