Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 November 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7–5513 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 16 กันยายน 2563 เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7–5513 จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 28 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 28 ตุลาคม 2563 แล้วนั้น

บัดนี้ ได้หมดเขตรับสมัครเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ในตำแหน่งดังกล่าว ดังนี้
1. นางสาวรัชกุล เปรื่องการ
2. นางสาวนภา แซ่เบ๊

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาข้างต้นมาสอบปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00 – 11.00 น. ณ ห้องประชุม 19–304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ หากไม่มาตามกำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์

รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: คุณกุสุมา สุขใหม่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445 (หรือ kusumas@g.swu.ac.th)
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 พฤศจิกายน 2563  ถึง   3 ธันวาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว