Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
26 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ (1) 7 – 5063 สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 5063
สังกัดภาควิชาวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์


อัตราเงินเดือน 17,200 บาท


คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ โดยเน้นทางด้านวัสดุศาสตร์ หรือเคมี

ความรู้ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับตำแหน่ง
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Word, Excel, PowerPoint ขั้นพื้นฐานได้เป็นอย่างดี


ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานประจำในห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ ภาควิชาวัสดุศาสตร์
1.1 ตรวจสอบ จัดเก็บ เตรียมความพร้อม และจัดทำบัญชีวัสดุ - ครุภัณฑ์ ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการ
ในภาควิชา
1.2 ช่วยอาจารย์ประจำวิชาควบคุมดูแลนิสิตที่ใช้ห้องปฏิบัติการ
1.3 ดูแลความสะอาดและจัดเก็บของเสียในห้องปฏิบัติการให้เป็นระบบ
1.4 ดูแลความเรียบร้อย ความปลอดภัย และการเปิด - ปิด ห้องปฏิบัติการ
1.5 จัดทำแนวปฏิบัติที่ดีต่างๆ ในห้องปฏิบัติการ
2. ตรวจสอบอุปกรณ์การสอนและเครื่องมือต่างๆ ในห้องปฏิบัติการให้มีสภาพพร้อมใช้งาน
3. เข้าร่วมอบรม/สัมมนา/กิจกรรม เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ในการทำงาน และพัฒนาตนเอง หรือทำวิจัยร่วมกับคณาจารย์เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
4. จัดอุปกรณ์ - เครื่องมือ และจัดกิจกรรมสำหรับงานบริการวิชาการ
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย


หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา.(Transcript).ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น


วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 9 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2563 ในวันและ
เวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ สำนักงานคณบดี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 ตุลาคม 2563  ถึง   9 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว