Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
25 October 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

ขยายเวลาเลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2563

ตาม ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ฉบับลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง รับสมัครผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 253 โดยมีกำหนดประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ประจำปี 2563
ในวันที่ 23 เมษายน 2563 นั้น
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) มหาวิทยาลัยจึงขอ
เลื่อนประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภคปี 2563 ไปก่อน ทั้งนี้ สามามารถติดตามข่าวสาร
การประกาศผลการคัดเลือกผู้จำหน่ายสินค้าอุปโภค บริโภค ปี 2563 ได้ทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
www.swu.ac.th ในโอกาสต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบ
โทรสอบถามข้อมูล 02 260 3558 หรือเบอร์มือถือ 065 525 9549
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว ภควัต หนาเหตุ
E-mail ผู้ส่งข่าว pakhawat@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 17 กรกฎาคม 2563  ถึง   30 พฤศจิกายน 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว