Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ทั่วไป

การขอรับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) นิสิตที่สำเร็จการศึกษาภาคเรียน 1/2562

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1/2562 ขอรับใบรับรองปริญญาและ Transcript (ฉบับสมบูรณ์) ได้ที่งานทะเบียนนิสิตและสถิติ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ทั้งที่ มศว ประสานมิตร และมศว องครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป

**งานทะเบียนนิสิตและสถิติ มศว ประสานมิตร อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 8.30-16.00 น.

**งานทะเบียนนิสิตและสถิติ มศว องครักษ์ อาคารอำนวยการ ชั้น 1 เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8.30-16.30 น.

เบอร์ติดต่อ 02 6495000 ต่อ 15614, 15662

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
ผู้ส่งข่าว กฤติกา
E-mail ผู้ส่งข่าว krittika@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 12 กุมภาพันธ์ 2563  ถึง   31 มีนาคม 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว