Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

มศว เป็นเจ้าภาพจัดงานเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพโครงการเทา-งามสัมพันธ์ ครั้งที่ 23 “ประสานมิตร จิตอาสา พัฒนาสังคม” กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2563 ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ โรงแรมรอยัลฮิลส์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์ สปา โรงเรียนวัดพรหมเพชร และ กรุงเทพมหานคร เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกของนิสิตให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์ในการทำกิจกรรม กระชับความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตและบุคลการ ของมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม สัมพันธ์ อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมนิสิตได้เข้าสู่กระบวนการจิตอาสาสร้างแรงบันดาลใจเพื่อการรับใช้สังคม

การจัดกิจกรรมครั้งนี้ มีมหาวิทยาลัยในเครือเทา-งาม สัมพันธ์ เข้าร่วม ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทาลัยมหาสารคาม มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยนเรศวร
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน กองกิจการนิสิต
ผู้ส่งข่าว จุฑารัตน์
E-mail ผู้ส่งข่าว jutarats@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มกราคม 2563  ถึง   21 กุมภาพันธ์ 2563

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว