Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
23 January 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4067 และ (1) 7 – 5535 สังกัดส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักวิชาการศึกษา เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 – 4067 และ (1) 7 – 5535
สังกัดส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา กฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word , Microsoft Excel และ Power Point, Internet ได้เป็นอย่างดี
4. มีความสามารถในการดูแลพัฒนา Website และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
5. มีความสามารถในการใช้งาน และบำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์สำนักงานได้
6. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทยในการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) ระดับดี เพื่อ
การปฏิบัติงานที่ถูกต้องรวดเร็ว
7. มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอักฤษในการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) ระดับดี
เพื่อติดต่อประสานงาน และบริการนิสิตต่างชาติ ทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
8. สามารถปฏิบัติงาน ณ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ได้

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. งานสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตใหม่
2. จัดทำตารางสอน ประจำปีการศึกษา
3. งานทะเบียนนิสิตและสถิติ
4. ให้คำปรึกษาด้านการลงทะเบียนรียนของนิสิต/อาจารย์
5. พัฒนา ดูแล Website และสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหน่วยงาน
6. ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) เป็นต้น หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000
ต่อ 15638
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 1 สิงหาคม 2562  ถึง   30 สิงหาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว