Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป (10 - 8) 7 - 3725 สังกัดคณะแพทย (ปฏิบัติงานที่โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง)
ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานทั่วไป เลขประจำตำแหน่ง (10 - 8) 7 - 3725
สังกัดคณะแพทยศาสตร์ (ปฏิบัติงานที่โครงการจัดกิจกรรมสถานบริการทางการแพทย์ ศูนย์ผิวหนัง)

อัตราเงินเดือน 13,670 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา
2. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี
3. พิมพ์ดีดไทย – อังกฤษ ได้อย่างน้อย 35 คำ/นาที
4. มีความสามารถในการคิดวิเคราะห์แยกเรื่อง เพื่อจำแนกส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาทำการได้ หากมีงานเร่งด่วนที่ไม่สามารถดำเนินการในเวลาได้
6. หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารเรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
***รายละเอียดตามเอกสารแนบ***

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2562 ในวันและเวลาทำการ (08.00 - 16.00 น.) ณ งานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โทร. 02-649-5000 ต่อ 27979 ต่อ 20207-8 หรือโทร. 037-395-451-5 ต่อ 60224-5


เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 11 กรกฎาคม 2562  ถึง   2 สิงหาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว