Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
17 October 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำน้นทนาการ

คณะพลศึกษาจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพผู้นำนันทนาการ สำหรับองค์กรยุคใหม่ รุ่นที่ 2 สำหรับองค์กรยุคใหม่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ เดอะลอท์ฟ รีสอร์ท วงศ์สว่าง กรุงเทพมหานคร

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะพลศึกษา
ผู้ส่งข่าว ธิติพันธุ์ เสงี่ยมงาม
E-mail ผู้ส่งข่าว thitiphun@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 19 มิถุนายน 2562  ถึง   30 มิถุนายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว