Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
5 June 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

กิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี

เพื่อเป็นการพัฒนากระบวนการ ขั้นตอนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสำนักงานอธิการบดี ให้กับผู้รับบริการ ต้องอาศัยความร่วมมือและปัจจัยนำเข้าที่ดีจากหน่วยงานที่เป็นคู่ความร่วมมือเป็นสำคัญ เพื่อร่วมสร้างผลผลิตการบริการที่ดี สำนักงานอธิการบดีจึงได้จัดกิจกรรม โครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี ในวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย
ชั้น 14 อาคารเรียนรวม Learning Tower

23 พ.ค. 62

08:30-
16:30

สัมมนา: กิจกรรมโครงข่ายการทำงานภายในที่ดีมีชัยไปกว่าครึ่ง ครั้งที่ 2 ของสำนักงานอธิการบดี
ณ ห้องบรรยาย ชั้น 14 อาคารเรียนรวม Learning Tower
 12625

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
ผู้ส่งข่าว ปภัสสร
E-mail ผู้ส่งข่าว papassorn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 พฤษภาคม 2562  ถึง   24 พฤษภาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว