Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6001 สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดีตำแหน่งนักวิชาการช่างศิลป์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6001
สังกัดส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร สำนักงานอธิการบดี
(ปฏิบัติงานที่อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก)

อัตราเงินเดือน 17,200 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางศิลปกรรม ออกแบบผลิตภัณฑ์ มัณฑศิลป์ จิตรกรรม คอมพิวเตอร์กราฟฟิก เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. มีความรู้ความสามารถด้านกราฟฟิก การจัดการพิมพ์สื่อสิ่งพิมพ์ โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ อาทิ Adobe Photoshop, Adobe Illustrator และ โปรแกรมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3. มีความรู้ความสามารถในการออกแบบภาพ ฉาก และอักษรคำบรรยาย ออกแบบแผ่นป้าย แผ่นภาพประชาสัมพันธ์ และเข้าใจกระบวนการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ
4. มีความสามารถในการถ่ายภาพ ถ่ายวีดิทัศน์ และการตัดต่อ

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงานปฏิบัติงานด้านวิชาการช่างศิลป์ ภายใต้กำกับ แนะนำ ตรวจสอบและปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
1. ออกแบบสิ่งพิมพ์ และสื่อประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
2. จัดทำ Artwork สื่อสิ่งพิมพ์ งานประชาสัมพันธ์ต่างๆ ของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
3. ออกแบบตกแต่งทั้งภายนอกและภายในอาคารสถานที่ เพื่อการจัดแสดงนิทรรศการทางการในการเผยแพร่งานประชาสัมพันธ์
4. ดูแล จัดเก็บ บำรุงรักษา ซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ในการทำงานให้เป็นระบบและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ
5. สามารถถ่ายภาพ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และการผลิตสื่อต่างๆ
6. สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
7. ดำเนินการด้านเอกสารในส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาระงานของตนเองและของหน่วยงาน
8. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ
9. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคลในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุที่ลาออก เป็นต้น

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 10 - 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลา (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 10 เมษายน 2562  ถึง   30 เมษายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว