Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัคร ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623 สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี


ตำแหน่งพนักงานบริการ เลขประจำตำแหน่ง (10-9) 7 – 5622 และ (10-9) 7 – 5623
สังกัดส่วนบริหารงานกลาง สำนักงานอธิการบดี

อัตราเงินเดือน 10,170 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
1. เตรียมการจัดเลี้ยงอาหารว่าง เครื่องดื่ม อาหารกลางวัน หรืออาหารเย็น
2. เตรียมภาชนะอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการให้บริการจัดเลี้ยงประชุม
3. จัดซื้ออาหาร/ตรวจสอบใบเสร็จ และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ให้ครบถ้วน
4. จัดเสิร์ฟอาหารและอำนวยความสะดวกแก่ผู้เข้าประชุม
5. จัดเก็บภาชนะทุกชนิดที่ใช้แล้วและล้างทำความสะอาด
6. จัดเก็บอุปกรณ์จัดเลี้ยงเข้าที่ให้เป็นระเบียบตามหมวดหมู่ และตรวจนับจำนวนให้ครบ
7. ดูแลทำความสะอาดตู้เก็บอุปกรณ์จัดเลี้ยงเดือนละ 1 ครั้ง และดูแลให้แม่บ้านทำความสะอาดพื้นที่ห้องปฏิบัติงานทุกวัน
8. เช็คสต๊อกวัสดุและอาหารแห้งเพื่อจัดซื้อทดแทน จัดเก็บไว้ให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน เป็นระบบหมุนเวียนเข้าก่อนออกก่อน (First in First out)

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา หรือใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจากสภามหาวิทยาลัย
หรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
4. สำเนาทะเบียนบ้าน
5. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
6. เอกสารหลักฐานการอ้างอิงบุคคล ในวันสมัคร เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก (กรณีที่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน) หรือหนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่ประสบการณ์ทำงานมาก่อน/เพิ่งสำเร็จการศึกษา)

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 9 - 30 เมษายน 2562 ในวันและเวลาทำการ (เวลา 08.30 - 16.30 น.) ณ ส่วนทรัพยากรบุคคล (ที่ทำการชั่วคราว) อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี ชั้น 6 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทร. 02-649-5000 ต่อ 15638
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยาพร ศิริพฤกษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว punyaporn@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 เมษายน 2562  ถึง   30 เมษายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว