Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

รับสมัครงาน

รับสมัครงาน ตำแหน่งอาจารย์ (1) 7 - 6249 สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7 - 6249
สังกัดภาควิชาภูมิศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์

อัตราเงินเดือน วุฒิปริญญาเอก 31,750 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ต้องไม่เป็นผู้ที่พ้นจากราชการตามมาตรการปรับปรุงอัตรากำลังของส่วนราชการ (โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด)
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก ในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือภูมิสารสนเทศ หรือธรณีวิทยา หรือวิศวกรรมสำรวจ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศ
ที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง ทั้งนี้จะต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีในสาขาวิชาภูมิศาสตร์ หรือภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ หรือภูมิสารสนเทศ หรือธรณีวิทยา หรือวิศวกรรมสำรวจ จากสถาบันการศึกษาในประเทศหรือต่างประเทศที่สำนักงาน ก.พ.รับรอง และ
3. เคยผ่านการทำวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาภูมิศาสตร์มนุษย์มาก่อน
4. ผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ กลุ่มคณาจารย์ ต้องแสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี นับแต่วันที่ออกหลักฐานผลการทดสอบถึงวันที่ยื่นสมัครเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
4.1 คะแนน TOEFL (Paper-based Test: PBT) ไม่น้อยกว่า 500 หรือ
4.2 คะแนน TOEFL (Internet-based Test: iBT) ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.3 คะแนน TOEFL (Computer-based Test: CBT) ไม่น้อยกว่า 173 หรือ
4.4 คะแนน IELTS ไม่น้อยกว่า 5.5 หรือ
4.5 คะแนน SWU-SET ไม่น้อยกว่า 65 หรือ
4.6 คะแนน CU-TEP ไม่น้อยกว่า 60 หรือ
4.7 คะแนน TU-GET ไม่น้อยกว่า 500

ข้อกำหนดภาระงาน (Term of Reference)
** รายละเอียดตามเอกสารแนบ **

หลักฐานที่ใช้สมัคร
1. สำเนาหลักฐานการศึกษา และใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ซึ่งผ่านการอนุมัติผลจาก
สภามหาวิทยาลัยหรือสถาบัน ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีจนถึงปริญญาสูงสุด
2. หลักฐานสำเนาผลการศึกษา (Transcript) ในระดับปริญญาเอก
3. รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตาดำ 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (ถ่ายไม่เกิน 1 ปี)
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ - ชื่อสกุล (กรณีที่มีการเปลี่ยนชื่อ หรือชื่อสกุล)
7. หนังสือรับรอง เช่น พฤติกรรมการทำงาน เหตุผลที่ลาออก เป็นต้น
8. หนังสือรับรองความประพฤติจากอาจารย์ที่ปรึกษา (กรณีที่ไม่มีประสบการณ์ทำงานมาก่อน/
เพิ่งสำเร็จการศึกษา)
9. บทสรุปดุษฎีนิพนธ์ ไม่เกิน 5 หน้า (กรณีสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาเอก)
10. แสดงหลักฐานผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
รับและยื่นใบสมัครได้ ตั้งแต่วันที่ 22 เมษายน 2562 ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
ในวันและเวลาทำการ (08.30 – 16.30 น.) ณ หน่วยการเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณบดีคณะสังคมศาสตร์ ชั้น 3
อาคาร 11 คณะสังคมศาสตร์ โทร. 0 -2649 5000 ต่อ 11742 (ไม่รับสมัครทางไปรษณีย์และอินเตอร์เน็ต)

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ส่วนทรัพยากรบุคคล
ผู้ส่งข่าว นางสาวปุณยนุช นาคพันธุ์ชีวัน
E-mail ผู้ส่งข่าว phunyanud@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 เมษายน 2562  ถึง   31 พฤษภาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว