Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
20 June 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

กิจกรรม

4+BAs National Conference 2019

ขอเชิญส่งบทความเข้าร่วมนำเสนอในโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ ในความร่วมมือ 4 สถาบัน ประจำปี 2562
4+BAs National Conference 2019 ภายใต้หัวข้อเรื่อง “New Age in Sustainable Business”
โดยมีกำหนดจัดงานในวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม 2562
ณ หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย
อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

5 ก.ค. 62

08:00-
17:00

ประชุม: New Age in Sustainable Business
หอดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี 1 (หอประชุมใหญ่) ชั้น 4 ศูนย์ศิลปกรรมแห่งประเทศไทย อาคารนวัตกรรม : ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 021691017

เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม
ผู้ส่งข่าว keerati
E-mail ผู้ส่งข่าว 4bascon@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 9 เมษายน 2562  ถึง   5 กรกฎาคม 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว