Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
10 July 2020
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
รอบรั้ว มศว
หนังสือเวียน

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

อบรม

63rd & 64th IATSS Forum in 2020

รับสมัครบุคลากร มศว เข้าร่วมฝึกอบรม IATSS Forum รุ่นที่ 63, 64
The International Association of Traffic and Safety Sciences (IATSS Forum) ประเทศญี่ปุ่น
เปิดรับสมัครผู้รับทุนฝึกอบรมรุ่นที่ 63,64 ณ เมือง Suzuka ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 44 วัน ระหว่างเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม
และเดือนกันยายน – พฤศจิกายน 2563

โดยผู้สนใจสมัครส่งเอกสารมายังส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ภายในวันที่ 17 มิถุนายน 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. มีความสนใจและมีความพร้อมในการเข้าร่วมกิจกรรมตลอดหลักสูตร
2. ชายหรือหญิง อายุระหว่าง 25 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ (จนถึงวันสมัคร)
3. มีงานประจำ และมีความชำนาญงานในสาขาที่ทำ (รวมถึงธุรกิจส่วนตัว)
4. มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี (ไม่จำกัดสาขา) เป็นงานประจำ และมีความชำนาญงานในสาขาที่ทำ
5. มีทักษะภาษาอังกฤษดี สามารถปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมที่แตกต่างได้
6. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่สามารถพาผู้ติดตามไปด้วย)

ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.degp.go.th และ https://www.iatssforum.jp/en/

และสอบถามข้อมูลได้ทางอีเมล์ degpinter1978@gmail.com

หมดเขตรับสมัคร 17 มิถุนายน 2562
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่   
หน่วยงาน ส่วนวิเทศสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร
ผู้ส่งข่าว เอกรินทร์ โสมรักษ์
E-mail ผู้ส่งข่าว ekarin@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 3 เมษายน 2562  ถึง   17 มิถุนายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว