Advanced Search
ข่าวและกิจกรรม มศว
19 March 2019
Home Add News/Events News Archive Login Help
ข่าวและกิจกรรม มศว
  ข่าว มศว
ทั่วไป
กิจกรรม
ทุนการศึกษา
นิสิตแลกเปลี่ยน
รับสมัครเข้าศึกษาต่อ
ข่าวหน่วยงานภายนอก
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  ข่าวรับสมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน
ผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก
ผู้ผ่านการคัดเลือก
แบบฟอร์มใบสมัคร

News Clips Online
หนังสือเวียน
กิจกรรมประจำปี
สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

  Quick Links
ข่าวภาครัฐ
ข่าวและสื่อทั่วไป

สื่อสิ่งพิมพ์ มศว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือก

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ฉบับลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ตำแหน่งอาจารย์ เลขประจำตำแหน่ง (1) 7-2415 สังกัดศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 – 12 มีนาคม 2562 นั้น

บัดนี้ได้สิ้นสุดระยะเวลาการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก ดังนี้

1. นางสาวเทพกัญญา พรหมขัติแก้ว

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้างต้นมาสอบปฏิบัติ และสอบสัมภาษณ์ ในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562 ณ ห้อง 19 – 304 ชั้น 3B อาคาร 19 คณะวิทยาศาสตร์ เวลา 09.00 น. – 12.00 น.

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณกุสุมา สุขใหม่ โทร. 02-649-5000 ต่อ 18445
เอกสารแนบข่าวและกิจกรรม   
หน่วยงาน ศูนย์วิทยาศาสตรศึกษา
ผู้ส่งข่าว มณฑวรรณ ช่อชมเกษม
E-mail ผู้ส่งข่าว montawan@g.swu.ac.th
วันเริ่มประชาสัมพันธ์ข่าว 14 มีนาคม 2562  ถึง   4 เมษายน 2562

 
 
ข่าวและกิจกรรม มศว